به مهمانی خوش آمدید

تجهیزات تولید

نمایش تجهیزات

شرکت ما مجهز به انواع ماشین آلات برای تولید اتصالات لوله و فلنج به شرح زیر است:

تجهیزات تولید

ماشین برش

     

تشکیل ماشین

          

          


ماشین درمان داغ

          


مکینا د سولادورا

          


        


ماکینا د فرجار

     

مکینا د تراتامینتو ترمیکو

          

مکینا د مکنیزار

          

مکینا دمین ترمینر

         

Insignia، Paquete، سهام