به مهمانی خوش آمدید

اخبار

اخبار اخبار

مهمانی شرکت ADIPEC 2016 از 07-11-2016 تا 11-11-2016 در ابواببی برگزار شد.

زمان انتشار:2016-11-11


حضور در نمایشگاه ADIPEC 2016 که در تاریخ 7 نوامبر و 11 نوامبر 2016 در ابو الدبی برگزار شد و بازار خوبی در خاورمیانه را گسترش داد