سلام خوش آمدید به صنعت لوله لوله!

اخبار

دسته بندی محصول

بازدید از مشتری از عمان برای تقویت همکاری های تجاری آینده.

زمان انتشار:2017-01-12

مشتری از عمان با موفقیت محصول را به عنوان سفارش قطعی محکم کرد و به خوبی مورد تحسین قرار گرفت.