سلام خوش آمدید به صنعت لوله لوله!

اخبار

دسته بندی محصول

مصر 2017

زمان انتشار:2017-02-16

 

مهمان شرکت مصر نمایشگاه نفت در 14 تا 16 فوریه سال 2017 با گل سرسبد آقای مایک ژانگ و خانم وندی لو حضور دارد.