به مهمانی خوش آمدید

اتصالات ویژه

دسته بندی محصول

اتصالات ویژه

انجام شده بر اساس نقشه های مشتری و الزامات.

توربین گاز 780 مگاوات، بخش گرم، شامل زاویه، جوش جعلی

600 مگاوات داغ جوش جوش بخش جانبی فوق بحرانی

جوشکاری کوره های جوش داده شده از لوله بخار اصلی

600 مگابیت بر ثانیه

600 مگابیت بر ثانیه

لوله داغ داغ برای شکل جوشکاری ¥ penta-way fitting

جوش کوره جوش بخش خنک کننده بخاری Tee

شکل ویژه Y Tee